4 شب و 5 روز لوگانو رفت 2 فروردین - برگشت 6 فروردین با پرواز ایران ایر


شروع قیمت از 890 یورو + نرخ پرواز

5 شب و 6 روز 3 شب لوزان – 2 شب زوریخ رفت 6 فروردین – برگشت 11 فروردین با پرواز قطری


شروع قیمت از 1190 یورو + نرخ پرواز

6 شب و 7 روز 3 شب زوریخ - 3 شب پاریس رفت 1 فروردین – برگشت 7 فروردین با پرواز قطری


شروع قیمت 1450 یورو + نرخ پرواز

8 شب و 9 روز 3 شب لوزان - 2 شب زوریخ - 3 شب لوگانو رفت 27 اسفند– برگشت 6 فروردین با پرواز ترکیش


شروع قیمت 1790 یورو + نرخ پرواز

6 شب و 7 روز 3 شب لوزان - 3 شب پاریس رفت 4 فرودین – برگشت 10 فروردین با پرواز قطری


شروع قیمت 1830 یورو + نرخ پرواز

6 شب و 7 روز 2 شب بارسلون - 3 شب لوگانو - 1 شب میلان رفت 8 فروردین - برگشت 14 فروردین با پرواز ماهان


شروع قیمت از 1590 یورو + نرخ پرواز

6 شب و 7 روز 2 شب لوگانو - 2 شب زوریخ - 2 شب مونیخ رفت 7 فرودین - برگشت 13 فروردین با پرواز ماهان


شروع قیمت 1690 یورو + نرخ پرواز

7 شب و 8 روز 2 شب بروکسل– 3 شب لوزان-2 شب پاریس رفت 3 فرودین - برگشت 10 فروردین با پرواز قشم ایر


شروع قیمت 1650 یورو + نرخ پرواز

3 شب لوزان+ 2شب زوریخ با پرواز ترکیش


شروع قیمت از 790 یورو

Close Menu